• عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • Sc. in Physical Therapy, Iran University of Medical Sciences, Iran (1996 - 2000)
  • Sc. in Physical Therapy, Tehran University of Medical Sciences, Iran (2000 –2002)
  • D. in Physical Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Iran (2002 - 2009)
  • عضویت در مجامع علمی

1. Member of Physiotherapy Society of Iran (No.1783)

2. Member of Medical Council, I.R. IRAN (No. 5016)

3. Member of American Physical Therapy Association

  • دروس تخصصی که در دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط جناب آقای دکتر محسنی فر تدریس میشود

 Principle of Rehabilitation and Physical Therapy

 Kinesiology and Biomechanics of Upper Extremity

 Kinesiology and Biomechanics of Lower Extremity

 Kinesiology and Biomechanics of Spine

 Physical therapy in Orthopedic Disorders

 Sport Biomechanics

 Physiology of Exercise Therapy